• Giá phòng

  600.000/giờ

  Sức chứa

  15 - 20 Khách
  Phòng Super Vip

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức chứa

  8 - 10 Khách
  Phòng Vip

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  650.000/giờ

  Sức chứa

  15 - 20 Khách
  Phòng Super Vip

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • LV

  Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 160.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 320.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 380.000/giờ
  T7-CN: 380.000/giờ

  Sức chứa

  8 - 10 Khách
  Phòng Vip

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức chứa

  10 - 12 Khách
  Phòng Vip

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức chứa

  8 - 10 Khách
  Phòng Vip

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 160.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 320.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 380.000/giờ
  T7-CN: 380.000/giờ

  Sức chứa

  6 - 8 Khách
  Phòng Vip

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức chứa

  6 - 8 Khách
  Phòng Vip

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  650.000/giờ

  Sức chứa

  25-30 Khách
  Phòng Super Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 150.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 300.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 360.000/giờ
  T7-CN: 360.000/giờ

  Sức chứa

  8 - 10 Khách
  Phòng Vip Nhỏ

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  650.000/giờ

  Sức chứa

  20 - 25 Khách
  Phòng Super Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 160.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 320.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 380.000/giờ
  T7-CN: 380.000/giờ

  Sức chứa

  10 - 12 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức chứa

  8 - 10 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức chứa

  8 - 10 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức chứa

  10 - 12 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 150.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 300.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 360.000/giờ
  T7-CN: 360.000/giờ

  Sức chứa

  Dưới 6 Khách
  Phòng Vip Nhỏ

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  650.000/giờ

  Sức chứa

  30 - 35 Khách
  Phòng Super Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 160.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 320.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 380.000/giờ
  T7-CN: 380.000/giờ

  Sức Chứa

  6 - 8 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 160.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 320.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 380.000/giờ
  T7-CN: 380.000/giờ

  Sức Chứa

  8 - 10 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức Chứa

  10 - 12 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  550.000/giờ

  Sức Chứa

  15 - 20 Khách
  Phòng Super Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức Chứa

  6 - 8 Khách
  Phòng Vip Nhỏ

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức Chứa

  10 - 12 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 150.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 300.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 360.000/giờ
  T7-CN: 360.000/giờ

  Sức Chứa

  6 - 8 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức Chứa

  8 - 10 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  650.000/giờ

  Sức Chứa

  30 - 35 Khách
  Phòng Super Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức Chứa

  10 - 12 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức Chứa

  6 - 8 Khách
  Phòng Vip Nhỏ

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá Phòng

  10H00-18H00 (T2-T6): 170.000/giờ
  18H00-23H00 (T2-T6): 350.000/giờ
  23H00-hết khách (T2-T6): 420.000/giờ
  T7-CN: 420.000/giờ

  Sức Chứa

  6 - 8 Khách
  Phòng Vip

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Cover Sieu uu dai tiec 21.12 Kd1

  SIÊU ƯU ĐÃI TIỆC tại Kingdom Karaoke

  Tới Kingdom Karaoke dùng tiệc sang xịn – Nhận quà cực hịn Hình thức ưu đãi: Tại Kingdom Phạm Viết Chánh: Dành cho phòng VIP: Đặt set tiệc từ 2.500.000đ, nhận ngay ưu đãi tặng 1 giờ hát + trang trí tiệc ️Dành cho phòng SVIP: Đặt set tiệc từ 4.500.000: nhận ngay ưu đãi […]

 • Iphone12Promax 1200 X 450 WEB

  ĐẾN KINGDOM KARAOKE RINH IPHONE 12 PROMAX về nhà

  Chương trình: Từ ngày 16/11 – 30/12: Mỗi nhóm khách hàng có cơ hội trúng thưởng cực khủng với tổng giá trị lên đến 50.000.000 VNĐ. Cụ thể mỗi nhóm khách sau khi nhận phòng sẽ được tặng ?? phiếu bốc thăm trúng thưởng. ? Extra Bonus chỉ có tại ??????? Trần Quang Khải mỗi […]

 • Special BIRTHDAY vUONG2 min

  SPECIAL BIRTHDAY – Kingdom Phạm Viết Chánh

  Hình thức ưu đãi: + Áp dụng với phòng SUPER VIP và hóa đơn ẩm thực từ 2 triệu trở lên tại Kingdom Phạm Viết Chánh + Giảm ngay X% (X là tuổi tổ chức sinh nhật, X từ 20-50) không giới hạn giá trị tiền giảm + Tặng gói trang trí tiệc miễn phí […]

Thực đơn

Địa chỉ

KINGDOM KARAOKE

Địa chỉ: 67 – 67 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Hotline: 0938 73 72 72

Fanpage: Karaoke Phạm Viết Chánh

Hình ảnh

Khuyến mãi

Menu

Liên hệ

0938 73 72 72